Felhasználási feltételek

 Weboldal felhasználási feltételek

1. A Weboldalt Kottek Erik ev. (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 1., továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti, és a Weboldal az Szolgáltató tulajdonát képezi. A Weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségen: info@km5.hu.

2. Az alábbi Felhasználási feltételek a www.km5.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket a Weboldal használatával elfogad. A rendszert használó személy, szervezet (a továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy egyetért a jelen felhasználási feltételekkel, amit Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A jelen honlapot (“Honlap”) látogató felhasználók saját felelősségükre használják.

3. A látogató a lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából – számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.

4. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Szolgáltató szellemi tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll. Az Szolgáltató fenntart minden jogot a Weboldalon közzétett tartalom (szöveges és grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, termékcsomag elnevezések, fotók, stb.) felhasználása vonatkozásában, a Weboldal tartalma, illetőleg annak valamely része felhasználása kizárólag az Szolgáltató előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges.

5. Az Szolgáltató minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az Szolgáltató a Külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Szolgáltató törli, vagy módosítja a Külső tartalomra történő hivatkozást.

6. Az Szolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Szolgáltató jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

7. Nem terheli felelősség az Szolgáltatót a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Szolgáltatónak fel nem róható hiányából adódnak.

A jelen felhasználási feltételeket az Szolgáltató bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.

8. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja/tulajdonosa Kottek Erik ev. A Felhasználó nem jogosult ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására.

9. A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben megtéríti.

10. Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt elismerik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Ügyfélkapu felhasználási feltételek

A KM5 Önvédelmi Iskola ügyfélkapu szolgáltatását (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Kottek Erik ev. (székhely: 1145 Budapest, Péter várad utca 1., továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja az alábbi feltételekkel.

1. A rendszert használó személy, szervezet (a továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy egyetért a jelen felhasználási feltételekkel.

2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a Felhasználó által megadott azonosító alapján elektronikus ügyfélkapu, ezen belül ügyfélprofil fenntartása, tartalmak megosztása (fénykép, vélemény, információ) keresztül. Szolgáltatás tartalmazhat egyéb, itt fel nem sorolt lehetőségeket is Felhasználó számára.

3. A Szolgáltatást semmilyen profitorientált (üzleti) illetve politikai célra nem vehető igénybe. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben a Szolgáltatás szüneteltetésére vagy megszüntetésére, amennyiben tudomást szerez bármiféle üzleti vagy politikai célú felhasználásról. A Szolgáltatás a Felhasználó semmilyen formában nem árusíthatja, továbbá semmilyen termékkel, szolgáltatással, vagy más üzleti relevanciájú tevékenységgel árukapcsolásba nem vonhatja a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el.

4. Kizárólag a Felhasználó felelős adatainak tartalmáért, az azokból eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül nem küldhet olyan tartalmú adatot, amelyek törvényt, egyéb jogszabályt vagy szerzői jogot sértenek, ilyen anyagot vagy ilyen tartalmú weboldalra mutató linket tartalmaznak (például pornográf anyagok, vírusok stb.). A Felhasználó a Szolgáltatást nem használhatja kéretlen (reklám-) levelek (SPAM), lánclevelek, egyéb üzenetszemét stb. küldésére és ilyen levelekre adott válaszok fogadására. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban és a Fórum Szabályzatban (elérhető az ügyfélkapun belül) foglaltakat megsérti, a Szolgáltató minden külön értesítés nélkül megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz.

5. A Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, de az esetleges technikai fennakadásból, az internet sajátos jellegéből adódó hibákért, az ezekből eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató tehát nem vállal felelősséget a Szolgáltatás leállásából, adatvesztésből, elérési, az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb okokból eredő károkért. A Szolgáltató továbbá semmiféle, Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért nem vonható felelősségre.

6. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás szorosan kapcsolódik a KM5 Önvédelmi Iskola és közte létrejövő tagviszonyhoz. Semmilyen anyagi vagy más természetű ellenszolgáltatásra vonatkozó követelés nem támasztható a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó viseli mindazon költségeket, amelyek a Szolgáltatás eléréséhez, használatához szükségesek (eszközök, internet-hozzáférés költségei, stb.). A Felhasználó elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos információkat, híreket e-mail üzenetben közölje a Felhasználóval.

7. A Felhasználó felelős a Szolgáltatáshoz kapcsolódó jelszavának illetve egyéb adatainak megőrzéséért. A szolgáltató a jelszó elfelejtése esetén kizárólag az “elfelejtett jelszó” menüpontban és ad lehetőséget annak pótlására kizárólag abban az esetben, ha a Felhasználó korábban megadta egy másik email elérhetőségét (alternatív emailcímét), semmilyen más módon nem lehetséges ez.

8. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak bizonyos személyes vonatkozású adatait a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. Szolgáltató vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek illetve a KM5 Önvédelmi Iskola adatvédelmi elveinek (http://www.km5.hu/impresszumesadatvedelem/) megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely a Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja. A Szolgáltató tiszteletben tartja a üzenettitokra vonatkozó jogszabályokat.

9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A felhasználási feltételeket a Szolgáltató rendszeresen áttekinti és aktualizálja, alapvető jogokat és szolgáltatás-komponenseket nem érintő változások esetén erről a Felhasználót külön nem értesíti. A felhasználási feltételek aktuális változata mindig elérhető a http://www.km5.hu/felhasznalasi-feltetelek/ weboldalon.

10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bizonyos esetekben feltárja és harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Felhasználók elérhető adatait. Ilyen eset lehet például: – jogi eljárás esetén, – bírósági, rendőrségi megkeresés esetén, – szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés alapos gyanúja esetén, – a Szolgáltató érdekeinek sérelme, a Szolgáltatás nyújtásának veszélyeztetése esetén, stb.

11. A Szolgáltató előzetes írásbeli értesítés vagy indokolás nélkül szüneteltetheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatást. A Felhasználónak rendszeresen be kell lépnie a Szolgáltatás web felületén keresztül. Ha a Felhasználó több mint 90 (kilencven) napon keresztül nem lép be postafiókjába a webes felületen keresztül, a Szolgáltató a Felhasználó postaládáját törli. Ha felhasználónak havi tagdíj tartozása van a Szolgáltató felé, akkor a tartozás fennállásának idejére a Szolgáltató szünetelteti a Felhasználó hozzáférését az ügyfélkapuhoz.

12. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja/tulajdonosa Kottek Erik ev. A Felhasználó nem jogosult ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására.

13. A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben megtéríti.

14. Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt elismerik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

vissza az Órarend oldalra

vissza a Kapcsolat oldalra

vissza az Árak oldalra

vissza a GY.I.K. oldalra

vissza a lap tetejére