GYIK

Itt találhatod a Krav Maga edzésekkel kapcsolatos gyakran feltett kérdéseket (GYIK) és azokra  a válaszokat. Ha van olyan kérdésed amire itt nem találsz választ szívesen válaszolok, ha megírod emailben.

 

1. Fontos fogalmak (27)

Jogos védelem az Alaptörvényben

V. cikk
“Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához.”

Az Alkotmányt felváltó Alaptörvény az alapvető jogok között rögzíti a jogos védelmet. Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához. A rendelkezés értelmében jogos védelemre nem kizárólag a személy elleni támadás esetén kerülhet sor, hanem a tulajdon védelme érdekében is.

A jogos védelemnek a részletszabályait nem az Alaptörvény adja meg, hanem majd az új Btk., az Alaptörvény csak a sarokpontokat jelöli ki, a Btk. ezen sarokpontok között mozoghat.

Mit jelent az önvédelem?

A magyar értelmező kéziszótár szerint: ösz. fn. Védelem, mely által valaki saját személye és jogai ellen tett megtámadásokat elhárítani törekszik.

Nem jogi kategória, a köznyelv jogos önvédelemről beszél, a jogszabály viszont jogos védelmet ismer; az utóbbi nem azonos az önvédelemmel, hisz más életének, javainak védelmére is kiterjed.

A köznyelvben alapvetően azt jelenti, hogy fizikai támadás következtében bekövetkező sérülések elkerülése végett fizikai erőt alkalmazunk a támadó ellen saját testi épségünk megőrzése érdekében.

KM5 Önvédelmi Iskola a maga teljességében értelmezzük a fogalmat, lásd Teljes önvédelem.

 

Mit jelent az áldozat?

Az ENSZ 1985-ös deklarációja értelmében az áldozat alatt az „olyan személyeket értjük, akik egyedileg vagy kollektíven sérelmet szenvedtek,beleértve a fizikai és mentális sérüléseket, érzelmi szenvedéseket, gazdasági veszteségeket, alapvető jogaik – olyan tevékenységekkel vagy mulasztással történő – lényeges korlátozását,amelyek sértik a tagállamok hatályos büntetőjogi normáit, értve alatta olyan normákat is, amelyek a bűnös hatalmi visszaéléseket tiltják. Áldozat alatt értendők a közvetlen áldozat családtagjai és azok a személyek is, akik sérelmet szenvedtek, mert beavatkoztak annak érdekében, hogy segítsék az áldozatot a nehéz helyzetében, vagy azért, hogy megelőzzék az áldozattá válását.”

Magyarország tekintetében a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint az áldozat fogalma azt a személyt jelöli, aki „valamely szerencsétlenségnek, sorscsapásnak, emberi gyengeségnek vagy gonoszságnak terhét, nehézségét és súlyos következményét akaratán kívül, olykor méltatlanul is kénytelen elviselni, akaratán kívül kerül valamely fonák helyzetbe vagy megtorlás nélkül kénytelen apróbb nehézséget, alkalomszerű kellemetlenséget elviselni”

Bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen sértettje, valamint minden más olyan személy, aki ennek közvetlen következményeként szenvedett sérelmet. A sérelem lehet testi vagy lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás, illetve vagyoni kár.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV.törvény

Fiatalkorú (Btk. szerint)

Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem. Forrás: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 105. § (1)http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV

Bűntett

Az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a Btk. kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli.

2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről – A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

Feljelentés

Minden olyan – a hatóság tudomására hozott – formához nem kötött közlés, amely meghatározott vagy ismeretlen személy által elkövetett bűncselekmény, szabálysértés gyanújára utaló tényállást, illetve adatot tartalmaz. A feljelentés bárkit megillető jogosultság, amelyet megtehet jogi és természetes, ismert és “ismeretlen, névtelen” személy is. Feljelentés szóban (személyesen vagy telefonon, telefaxon, stb.) vagy írásban, illetve elektronikus levélben, vagy más hasonló módon is megtehető.

Forrás: http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel

Gondatlanság (bűncselekményben)

Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről – A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

Hozzátartozók közötti erőszak

A bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, illetve mulasztás.

2009. évi LXXII. Törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, 1. § (1)

Beadványtétel

A beadványában – személyesen, illetve törvényes képviselője, avagy meghatalmazottja útján – bármilyen ügyben közérdekű bejelentést, panaszt, feljelentést tehet, illetve rendőri intézkedés ellen is panasszal élhet.

http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel

 

Közérdekű bejelentés

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel

Panasz

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, államigazgatási – eljárás hatálya alá.

http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel

Telefontanú Program

A Telefontanú Program Magyarországon 2001. január 15-én kezdte meg működését az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és Esélyegyenlőségi Osztály szervezetén belül.

A 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámon hétfőtől csütörtökig 08. 00 órától 16. 00 óráig, pénteken 08. 00 órától 13. 00 óráig fogadják munkatársaink a bejelentéseket.

A bejelentéseket névtelenül tehetik meg. A hívások fogadásakor készülékeink a hívószámot nem jelzik ki, hangfelvétel a beszélgetésekről nem készül. Kollégáinknak bűnügyi szempontból fontos adatokra van szükségük, ezért irányított beszélgetés keretében a bejelentőnek kérdéseket tesznek fel. A kriminalisztikai alapkérdések (hol, ki/kik, milyen bűncselekményt követek el, esetleges személyi vagy tárgyi bizonyítékok holléte stb.) megválaszolása a nyomozás sikerességéhez járulhatnak hozzá.

http://www.police.hu/ugyintezes/telefontanu

Kifosztás

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett

a) úgy vesz el mástól, hogy evégből lerészegíti, vagy bódult állapotát idézi elő,

b) az általa más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetés hatása alatt álló személytől vesz el, vagy

c) védekezésre képtelen, illetve a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személytől elvesz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről – A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

Mit jelent a KM5 Önvédelmi Iskola?

Egyesítő, integratív szemlélettel tekintünk az önvédelemre, ezért is választottuk az Iskola nevet. Fontos számunkra, hogy a lehető legtöbb információt és tudást átadjunk számodra, ami a hétköznapi, akár rendkívüli helyzetekben a hasznodra válik. A Krav Magát (KM) tartjuk a legalkalmasabb rendszernek arra, hogy megmutathassuk számodra az önvédelmet a maga teljességében. 5 területen szeretnénk felkészíteni a mindennapi kihívások megoldására. Ezen 5 fontos ág összessége képezi le az életünk fontos területeit és a teljes önvédelmet is.

Fontos számukra a közérthető és  hasznos információ egyidejű átadása. A megelőzésfontosságát kiemelten kezeljük. Tanítványaink személyes fejlődésére és annak követésére nagy hangsúlyt fektetünk. Közösségünk tagjait nem csak a Krav Magázás szeretete köti össze, hanem baráti kapcsolatok, közös érdeklődés és a hasonló szemlélet az önvédelemre vonatkozóan.

Mi az önvédelem 5 területe?

 

Fizikai önvédelem km5_ikon_onvedelem Verbális önvédelem km5_ikon_verbalisEgészségvédelem km5_ikon_eu

 Szeretteink km5_ikon_szeretteink, illetve tulajdonunk km5_ikon_otthonvédelme. 

 

Bővebben itt olvashatsz róluk.

 

Mit jelent a teljes önvédelem?

Minden arra irányuló tudatos gondolkodás és cselekvés összessége, mely felismeri, megelőzi, elkerüli, megakadályozza a fizikai és mentális sérülést és csökkenti annak káros behatásait. Ezek összessége egy szemléletet tesz lehetővé, ami a hétköznapok részét képezi. A paranoia és szorongás pont a tudatosság, információk és a képességek hiányából ered. Amennyiben felkészíted magad mentálisan és fizikailag is, fontos lépést tettél egy jobb, egészségesebb és teljesebb élet felé.

Több, konkrétan 5 területét, színterét különböztetjük meg az önvédelemnek. A fogalmat nem csak szűk körben, a saját testi épség védelmeként értelmezzük, hanem a jogi kategóriának, jogos védelemnek megfelelően. Így saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése is részét képezi.

Bővebben itt olvashatsz erről.

Mit jelent a Krav Maga?

A Krav Maga héber szó, mely a közelharcot jelenti. Gyakorlati tapasztalatokra épített önvédelmi rendszer, melynek civil, katonai és rendvédelmi része is van.

Kialakulásáról bővebben itt olvashatsz.

Mit jelent a jogos védelem?

 A jogos védelem nem azonos az önvédelemmel (nem jogi kategória). A jogos védelem keretében más vagy mások személyét vagy javait is megvédhetjük, illetve a közérdek védelme érdekében is fel lehet lépni.

A védekezést minden esetben jogtalan támadás, vagy jogtalan támadással fenyegetés kell, hogy megelőzze.

jogtalan támadás rendszerint erőszakos magatartás, amely személy ellen (testi épség, nemi szabadság, mozgásszabadság), vagyon ellen (lopás, rablás) valósul meg.

Közvetlenül fenyegető jogtalan támadás rövid időn belül várható, és kétséges, hogy védekezés nélkül a támadás elhárítása később lehetséges lenne.

Nem áll fenn a jogos védelem lehetősége, ha a támadó fellépéséből, kijelentéseiből nem lehet arra következtetni, hogy a támadás pillanatokon belül (közvetlenül) bekövetkezik.

” Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.
Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha: azt személy ellen, éjjel; fegyveresen; felfegyverkezve; csoportosan követik el, illetve az jogtalan behatolás a lakásba: éjjel; fegyveresen; felfegyverkezve; csoportosan, illetve az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás. Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl. A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.” ujbtk.hu Szakcikkek

Jogos védelem a Btk.-ban

A jogos védelemnek a részletszabályait nem az Alaptörvény adja meg, hanem majd az új Btk., az Alaptörvény csak a sarokpontokat jelöli ki, a Btk. ezen sarokpontok között mozoghat.

21. § Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.

22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

(2) A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha

a) azt személy ellen

aa) éjjel,

ab) fegyveresen,

ac) felfegyverkezve vagy

ad) csoportosan

követik el,

b) az a lakásba

ba) éjjel,

bb) fegyveresen,

bc) felfegyverkezve vagy

bd) csoportosan

történő jogtalan behatolás, vagy

c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.

(3) Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl.

(4) A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.

Complex Jogtár 2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről – A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

Itt találsz linkeket újság és szakcikkekhez a témában

Bűncselekmény

4. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli.

(2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve Magyarország Alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy veszélyezteti.

5. § A bűncselekmény bűntett vagy vétség. Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre e törvény kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, minden más bűncselekmény vétség.

A fogalmi elemek:
1. cselekmény
2. bűnösség
3. társadalomra veszélyesség
4. büntetni rendeltség

 Bűnhalmazat: Az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el.

Complex Jogtár 2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről - A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

Elkövető

12. § Elkövető a tettes, a közvetett tettes és a társtettes (a továbbiakban együtt: tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (a továbbiakban együtt: részesek).

13. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja.

(2) Közvetett tettes az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását e cselekményért gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés miatt nem büntethető, illetve tévedésben levő személy felhasználásával valósítja meg.

(3) Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg.

14. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír.

(2) Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt.

(3) A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni.

Complex Jogtár 2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről - A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

 

Testi sértés

164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el.

(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, az elkövető könnyű testi sértés vétsége miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(5) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a könnyű testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz.

(8) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt vagy halált okoz.

 Complex Jogtár 2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről - A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

Büntethetőséget kizáró és megszüntető okok

15. § Az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizárja vagy korlátozza:

a) a gyermekkor (tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivételek a 16. § -ban),

b) a kóros elmeállapot,

c) a kényszer és a fenyegetés,

d) a tévedés,

e) a jogos védelem,

f) a végszükség,

g) a jogszabály engedélye,

h) a törvényben meghatározott egyéb ok.

25. § A büntethetőséget megszünteti

a) az elkövető halála,
b) az elévülés,
c) a kegyelem,
d) a tevékeny megbánás,
e) a törvényben meghatározott egyéb ok.

 Complex Jogtár 2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről - A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

Emberi szabadság elleni bűncselekmények

 Személyi szabadság megsértése

194. § (1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kényszerítés

195. § Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  Complex Jogtár 2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről – A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

Nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények

Szexuális erőszak

197. § (1) Szexuális erőszakot követ el, és bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki
a) a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el,
b) más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel.

5) Aki szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szexuális visszaélés

198. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szeméremsértés

205. § (1) Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

 
Complex Jogtár 2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről – A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

 

A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

Kapcsolati erőszak
212/A. §34 (1) Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen

a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít,

b) a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ el

a) a 164. § (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. § (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt három évig,

b) a 164. § (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. § (1) bekezdése szerinti személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.

 Complex Jogtár 2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről – A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

Magánlaksértés

221. § (1) Aki más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével bemegy, illetve ott bent marad, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Zaklatás

222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Complex Jogtár 2012. évi C. törvénya Büntető Törvénykönyvről – A jogszabály mai napon (2014.I.17.) hatályos állapota

5 TÉVHIT, ami miatt csak kezdő csoporthoz akarsz csatlakozni (5)

1.Tévhit: Teljesen kezdőként úgy sem csatlakozhatok csak kezdő csoportba!

Miért lenne ez így? A haladó csoport sem úgy lett haladó, hogy egyszer betereltünk 20 embert, becsuktuk a kapukat és viszont látásra. Mindig van lemorzsolódás, ezért ha nem is gyakran de cserélődnek a csoport tagjai. A legtöbben egyébként úgy kerülnek le az 1. edzésre, hogy egy barátjuk elhívja őket, aki már régebb óta ott van és tetszik neki a Krav Maga.

2.Tévhit: Majd biztosan kiröhögnek meg kinéznek azok, akik régebb óta ott vannak!

Ezt egyrészt nem engedem. Másrészt, a mi csoportunkba értelmes emberek járnak, akiknek van jobb szórakozásuk, mint rajtad röhögni. Egyébként ők is voltak kezdők és őket se röhögte ki senki. Sőt! Nálunk az a szokás, hogy a haladók segítik a kezdőket, így sokkal gyorsabban fogsz fejlődni.

3.Tévhit: Nekem minden gyakorlat új lesz, és ott fogok bénázni!

Mi az, hogy bénázni? Ez nem korcsolyázás ahol eltaknyolsz, ha nem megy. A Krav Maga nem a lehetetlen fizikai kihívásokról szól. Minden technikát mindig megnézünk az elejétől a végéig. Még akkor is, ha már ezredik alkalommal csináljuk. Szerencsére a Krav Maga oktatási rendszere úgy lett kifejlesztve, hogy teljesen kezdőként is el tudod sajátítani az adott technikát és én is tudok külön foglalkozni veled.

Az alapokat (ütések, rúgások) minden órán gyakoroljuk, így erről sem maradsz le.

4.Tévhit: A haladók majd jól megvernek!

Hidd el, hogy Te előbb fogod Krav Maga edzésen beverni valakinek az orrát, mint más Neked. A bunyó az a rész ahol legtöbbet profitálhatsz abból, ha egy tapasztaltabbal edzel. Kevésbé veszélyes, mint valaki olyannal, aki kezdő és még nem tudja kontrollálni a mozgását. A legtöbb sérülés a kezdők között van az előbb említett ok miatt. A lényeg a fokozatosság. A haladók képesek mindig a partnerük tudásának megfelelően dolgozni.

5.Tévhit: Biztosan nehezebb dolgom lesz az elején!

Na ez éppenséggel igaz. De csak azért mert, több információ fog érni az elején mintha egy teljesen kezdő csoportba mennél. De megéri az a pár hét (max. 1 hónap), mire belerázódsz mert utána a fejlődésed sokkal gyorsabb lesz.

Természetesen mindkét lehetőségnek meg vannak a maga előnyei és hátrányai. A fenti tévhiteket azért írtam le, hogy nehogy amiatt ne kezd el a Krav Maga edzéseket, mert éppen nem tudsz csatlakozni egy teljesen új csoporthoz.

A csatlakozás feltételeiről (8)

Teljesen kezdő vagyok, jöhetek edzeni?

Természetesen! A Krav Maga úgy lett kifejlesztve, hogy azt nemtől, kortól, testalkattól függetlenül elsajátítható legyen.  Attól sem kell tartanod, hogy kiröhögnek az önvédelmi edzésen, mert (szerinted) béna vagy. Mindenki elkezdte valahol.

Nem túl jó a kondim. Ez kizáró ok?

Nem az. Az elején lesz egy kis izomlázad, és jól elfáradsz de, túl fogod élni. Ha kitartó vagy idővel ez a képességed is nagyot fog nőni.

Van-e kizáró oka annak, hogy elkezdjem?

Igen, lehetséges. Az egészségi állapotodról részletesen kikérdezlek. Ez a Te érdeked is, hiszen saját felelősségre veszel részt az edzéseken. Orvosilag ellenjavallt pl. a krónikusan magas vérnyomás, légmell és az epilepszia. Ha van bármilyen gondod, volt műtéted, az nem jelenti automatikusan azt, hogy nem jöhetsz orvosi jóváhagyással, de dönthetek úgy is, hogy nem tanácsolom a Krav Maga edzéseket.

Másrészt eltanácsolom a szenvedélybetegségben szenvedőket, mentális zavarban szenvedőket, akik viselkedésükkel zavarják a többieket, vagy szándékosan sérülést okoznak a másiknak.

Az alsó korhatár 17 év. 18 év alatt szülői jóváhagyás szükséges. Kamasz és junior csoportokat nem tartunk.

Van korhatár?

Igen. Minimum 20 év. Maximum nincs. A legidősebb csapattársunk 62 éves.

Milyen öltözékbe jöjjek?

Póló+nadrág (lehet rövid is) +váltócipő+törölköző+víz. Edzeni a megfelelő öltözékben, teljes értékű sportruházatban, (rendezett, nem lyukas, nem kinyúlt, tiszta, kimosott edzős ruha és védőfelszerelés, váltócipő) tudsz. A terembe váltócipőben lehet belépni. Többek kérését tolmácsoljuk azzal, hogy a dohányosok tartsanak pólókat, ami lehetőség szerint dohányfüst mentesek és az edzés előtt lehetőleg rágózzanak (mentolos cukor, tic-tac stb).

Mit ne hozzak az edzésre?

Hagyd a terem ajtaján kívül kérlek: politikával, vallással, nemzetiségekkel és focival kapcsolatos véleményedet. Fontos a jó közösség, de ezek csak megosztanak és erre nincs szükségünk.

Kik járnak hozzátok edzeni?

Van, aki a mozgás örömérét, van akit az önvédelem érdekel és van olyan aki múlt béli rossz tapasztalat miatt.  Teljesen normális és jó arcok. Vannak szabályok, amit mindenkinek be kell tartani. Akinek ez nem megy, attól elbúcsúzunk.

Hogy szólítsuk meg egymást?

Az egyszerűség kedvéért tegező formulát használunk. Mindenkit tegezhetsz és kérlek, fogadd el, hogy téged is tegezni fognak. DE! A tisztelet mindenkinek jár. Kulturálatlan viselkedés, becsmérlés, társak zavarása nem megengedett

A jelentkezés menetéről (4)

Hogyan tudok jelentkezni?

Nézd meg az aktuális órarendünket is jelentkezz a neked tetsző időpontra ide kattintva.

Nem tudok új Krav Maga csoporthoz csatlakozni. Egy már működő csoporthoz is csatlakozhatok?

Nem kell megvárnod, hogy új csoport induljon. A nálunk önvédelmet tanuló csoportok nagy része vegyes. Mindig vannak kezdők és tapasztaltabbak is, akik segítik a fejlődésedet.

Rajtad kívül is sokan csatlakoztak már működő Krav Maga csoporthoz, és mind túlélték :-)

Van átjárás a csoportok között?

A csoportok között nincs átjárás, azaz nem lehet pl. hétfőn és csütörtökön járni, csoportot váltani viszont lehetséges, amennyiben van szabad hely a másik csoportban. Írj a rita@kravmagaedzes.hu-ra vagy a rita@km5.hu-ra. Van extra havi díjunk is:

Duplázós havi tagdíj (heti 4 edzés 2 választott csoportban): 15 000 Ft

A duplázós havi díj választható az edzésre járás második hónapjától előzetes egyeztetés fényében.

Mikor elérhető az ügyfélszolgálat?

Rita telefonon a 36-20-983-54-58-as számon  hétfőtől péntekig 9:00-17:00-ig elérhető.

Emailen a rita@kravmagaedzes.hu-ra tudsz írni.

 

A tagsági viszonyról, tagdíjakról (9)

Mennyibe kerül?

Az árakat itt tudod megnézni.

Hogyan tudok fizetni?

Készpénzben tudsz fizetni a recepciónál, az edzés előtt, akkor van még egy kis idő beszélgetni is. Amennyiben nem tudsz bejönni fizetni a terembe, de ki szeretnéd egyenlíteni a havi tagdíjat írj a rita@kravmagaedzes.hu-ra vagy a rita@km5.hu-ra.

Hol találom a házirendet?

Itt  találod a leírást.

Hogyan lehet pótolni?

Pótlás lehetséges, ha tragédia vagy baleset miatt nem jutottál el edzésre. Előzetes egyeztetés szükséges, hogy legyen szabad helyed. A fel nem használt alkalmak nem vihetőek át a következő hónapba. Amennyiben túl elfoglalt vagy, járhatsz két csoportba is a megfelelő bérlet használatával.

Mit jelent a havi tagdíj?

Az általad választott csoportban a helyedet (heti két edzés) úgy tudod biztosítani, ha befizeted a havi tagdíjat. Amennyiben tetszett az ajándék edzés, fizesd be a tagdíjat ennek érdekében.

A helyek maximalizáltsága miatt kizárólag havi tagdíj vehető igénybe. Az ár független, attól hogy heti két alkalomból hányat veszel igénybe, mert rendelkezésre áll a felszerelés, hely és oktatói figyelem.  A nálunk vásárolt legelső havi bérlet  arányosítható, a következőek nem. A fel nem használt alkalmak nem vihetőek át a következő hónapba.

Miért nincs alkalmas és fél havi díj? Miért maximalizált a létszám?

Nálunk nagyon fontos, hogy tartsuk az egyensúlyt az oktatás minősége, a létszám és a terem kapacitása között. Amennyiben egyik edzésen 5-en, majd a következőn 40-en lennétek, nem lehetne biztosítani a felszerelést és a fejlődést az edzésterv szerint. Nehezebb lenne tanulnod és gyakorolnod, ha minden alkalommal 20 új emberrel kellene megismerkedned vagy nem férnél be a terembe a sok új jelentkező miatt és haza kellene menned.

 

Mikor érvényes a bérletem, a tagságom?

Tagságod érvényes, ha az adott naptári hónapban befizetted a havi tagdíjat. Ez feljogosít heti 2 edzésen való részvételre az általad választott csoportban. Tagságod nem hosszabbodik meg a következő hónapban automatikusan, hanem akkor, ha befizetted a következő havi tagdíjat.

Egymás után két hónapban késedelmesen tagdíj fizetés esetén, a tagság határozatlan ideig felfüggesztésre kerülhet. Ez alól kivétel, ha írásban jelzel fizetési határidő előtt a rita@kravmagaedzes.hu-ra vagy a rita@km5.hura és az életkörülmények változásaival áll összefüggésben a fizetési nehézség.

Amennyiben több, mint két alkalomra nem tudsz eljönni, írj rita@kravmagaedzes.hu-ra vagy a rita@km5.hu-ra a  annak érdekében, hogy a következő hónapban fennmaradhasson a tagviszonyod. Amennyiben ezt elmulasztod, nem garantálható a szabad hely számodra a következő hónapban.

Van fizetési határidő?

Igen van és itt tudod megnézni.

Mit csináljak, ha hiányzok az edzésről?

Amennyiben több, mint két alkalomra nem tudsz eljönni, írj (Ritának)  annak érdekében, hogy a következő hónapban fennmaradjon a tagviszonyod. Ennek hiányában, nem garantálható a szabad hely számodra a következő hónapban. A hiányzás nem ment fel a havi tagdíj fizetési kötelezettség alól.

A havi tagdíj ára független, attól hogy heti két alkalomból hányat veszel igénybe, mert rendelkezésre áll a felszerelés, hely és oktatói figyelem.  A fel nem használt alkalmak nem vihetőek át a következő hónapba.

A visszatérő tagjainknak (7)

Újra kezdeném az edzéseket, mit tegyek?

Amennyiben újra jönnél edzésre, nézd meg az órarendet itt és az űrlapon keresztül jelentkezhetsz vagy írhatsz a rita@kravmagaedzes.hu-ra is. A szabad helyek függvényében tudunk fogadni.

Tagdíjakról mit kell tudnom?

Kérlek nézd meg a GY.I.K. tagdíjakról szóló kérdéseire adott válaszokat. Előzetesként annyit mindenképp tudj, hogy a díjak megváltoztak és a havi díj már nem arányosítható, a fel nem használt alkalmak nem vihetőek át a következő hónapba. Fizetési határidőt  is bevezettünk, mert többen úgy érezték, ráérnek a következő hónapban fizetni vagy ingyen járhatnak az edzésekre.

Nagyon fontos, hogy tartsuk az egyensúlyt az oktatás minősége, a létszám és a terem kapacitása között. Amennyiben egyik edzésen 5-en, majd a következőn 40-en lennétek, nem lehetne biztosítani a felszerelést és a fejlődést az edzésterv szerint. Nehezebb lenne tanulnod és gyakorolnod, ha minden alkalommal 20 új emberrel kellene megismerkedned vagy nem férnél be a terembe a sok új jelentkező miatt.

Szükség lenne új felszerelésre, tudtok hozni?

Igen, a teremben tartunk készleten felszerelést, ami esetleg nem található, meg tudod rendelni és később átveheted a teremben.

Tudnék több csoportba egyszerre járni?

Igen, tudsz, itt találod az árakat, utána meg tudjuk beszélni, hogy milyen csoportokban van hely és hova tudnál jönni. Írj a rita@kravmagaedzes.hu-ra.

Milyen öltözékbe jöjjek?

Póló+nadrág (lehet rövid is) +váltócipő+törölköző+víz. Edzeni a megfelelő öltözékben, teljes értékű sportruházatban, (rendezett, nem lyukas, nem kinyúlt, tiszta, kimosott edzős ruha és védőfelszerelés, váltócipő) tudsz. A terembe váltócipőben lehet belépni. Többek kérését tolmácsoljuk azzal, hogy a dohányosok tartsanak pólókat, ami lehetőség szerint dohányfüst mentesek és az edzés előtt lehetőleg rágózzanak (mentolos cukor, tic-tac stb).

Kit keressek, ha kérésem van?

Ritát keresd:

 • ha tagdíjat szeretnél rendezni
 • újra szeretnéd kezdeni a Krav Magát
 • nem tudod, hogy van-e szabad hely a csoportban
 • szemináriumra szeretnél jönni
 • programot szeretnél szervezni
 • nem tudsz eljönni edzésre, beteg lettél stb.
 • nem tudsz a hónap 10-ig fizetni
 • felszerelést rendelnél
 • ha nem találsz meg valamit a honlapon
 • nincs még kártyád vagy nem találod a kártyád
 • egyéb szervezési kérdésben

elérhetőségei: rita@kravmagaedzes.hu, 36-20/983-54-58 (H-P 9:00-17:00)

Mikor elérhető az ügyfélszolgálat?

Rita telefonon a 36-20-983-54-58-as számon  hétfőtől péntekig 9:00-17:00-ig elérhető.

Emailen a rita@kravmagaedzes.hu-ra tudsz írni.

 

Felszerelésről (5)

Miért szükséges a védőfelszerelés?

Fogvédő: amennyiben megütnek és nincs fogvédőd, feldagadhat a szád. Az is lehet, hogy a társad erősebben üt meg, mint amire számítottál, a rázkódást is mérsékli. Meg kell szokni és nem is kényelmes az elején, de tudjuk, hogy a fogorvosok még drágábbak, az állami rendelőkben meg inkább fogakat húznak, mint tömnek.

Kesztyű: nem vehetsz részt a bunyós részen kesztyű nélkül, ami elengedhetetlen a fejlődéshez, a realisztikus körülmények közötti gyakorláshoz. Amennyiben szabad kézzel bunyóznánk, hamar elfogynánk a teremben. Így jobban kifejtheted, megtapasztalhatod az erődet sérülés okozása nélkül.

Lágyékvédő férfiaknak és nőknek: amennyiben ütöttek/rúgtak meg már ott, elég rágondolnod. Amennyiben még nem ütöttek/rúgtak meg ott, elég elképzelned, mennyire fájhat. A megelőzés mindig könnyebb, olcsóbb és egyszerűbb, mint elviselni a fájdalmat, zúzódásokat és kivárni az elmúlását.

Alkar és sípcsontvédők: gyakorlatoknál, mint a köríves támadásoknál különösen igénybe van véve a két terület, amiket ezzel védhetsz. Mind a fájdalmat csökkentheted vele, mint sérülést is előzhetsz meg. Használatukkal nagyobb erőbedobással vehetsz részt az edzéseken.

Mellkasvédő: hölgyeknek az egyik legérzékenyebb területük védelmét is kiemelten kell kezelniük, a sérülésveszély és a hosszabb lábadozás miatt is.

 

A védőfelszerelés olyan, mintha egy biztosítást kötnél. A baj bekövetkezhet így is, de a negatív hatása minimális vagy kisebb lesz. Legyen kiemelkedő fontosságú a testi épséged védelme! Ezért jöttél el Krav Magázni is. A második lépés, hogy beszerzed a felszerelést. A harmadik lépés, hogy gyakorolsz, gyakorolsz és gyakorolsz!

 

Milyen felszerelés kell?

Az önvédelem alapfogalma a  megelőzés. Így a védőfelszerelések használata is kiemelt fontosságú az edzéseken. Az edzéseken a legfontosabb a testi épség biztonsága.   Az alap felszereltség a fogvédő, szuszpenzor és kesztyű használatát jelenti.

Itt találsz részleteket.

Milyen cipő az ideális?

Amennyiben van, akkor valamilyen lapos talpú cipőt hozz. pl.:teremfoci, birkózó, box vagy sima “Converse típusú” tornacipő. Ezekben jobban érzed a talajt és az elején ez nagyon nagy segítség. De ha csak futócipőd van az is tökéletesen megteszi az 1. edzésre.

Hogyan tudok felszerelést rendelni?

A teremben ismertetőt is találsz, továbbá megrendelő lapot. Amennyiben esetleg nincs készleten az adott felszerelés, a megrendelő lapon le tudod adni a rendelést.  A teremben át tudod venni a megfelelő eszközöket.

Milyen öltözékbe jöjjek?

Póló+nadrág (lehet rövid is) +váltócipő+törölköző+víz. Edzeni a megfelelő öltözékben, teljes értékű sportruházatban, (rendezett, nem lyukas, nem kinyúlt, tiszta, kimosott edzős ruha és védőfelszerelés, váltócipő) tudsz. A terembe váltócipőben lehet belépni. Többek kérését tolmácsoljuk azzal, hogy a dohányosok tartsanak pólókat, ami lehetőség szerint dohányfüst mentesek és az edzés előtt lehetőleg rágózzanak (mentolos cukor, tic-tac stb).

Krav Maga edzésekről (7)

Milyen a hangulat az edzéseken?

Az edzéseken civil felnőttek vesznek részt, ez nem egy kiképző tábor. Nem a hímző kőr vagyunk, de azért nem is valami elborult félkatonai szervezet. Eleget piszkálnak napközben, én már ígérem nem foglak. Baráti légkörben folynak az edzések.

Milyen kemények a Krav Maga edzések?

Nincs értelmetlen faltól-falig pofozás, de ez egy önvédelmi rendszer ezért elkerülhetetlen a kontakt. A terhelést fokozatosan növeljük a tudásodnak megfelelően. Első a biztonság!

Hogyan épül fel egy Krav Maga edzés?

A Krav Maga edzésekről részletesen itt olvashatsz.

Fegyveres testületek tagjai is tanulhatnak Krav Magát?

Igen. De csak a civil változatot. Civil önvédelmi csoportban nem tanítunk se katonai se rendvédelmi se személyvédelmi technikákat. Vannak zárt speciális képzések erre. Ettől függetlenül sok katona és rendőr jár hozzánk és elégedettek azzal, amit tanulnak.

Lövészet van Krav Maga edzésen?

Nincs. Magasabb szinteken megtanulsz lőfegyveres fenyegetéseket elhárítani. De ha egy ilyen szituációban tovább kellene menni -  pl.: lőni -  az már nem az én hatásköröm. Ilyen képzést soha nem kaptam ezért nem is tudom neked megtanítani. Ha nagyon érdekel a lövészet, vannak sport lövészet klubok, ott kipróbálhatod milyen lőni.

Van késharc?

Nálunk inkább azt tanulod meg, hogyan védekezz késes támadás ellen pusztakézzel, vagy bármivel, ami a kezed ügyébe kerül. És ezt intenzíven és sokat gyakorlod. A Krav Maga késharc oktatás nem tart évekig. A pár órás önvédelmi tréning arra tökéletes, hogy lásd milyen veszélyes is ez az eszköz és jobb elkerülni a harcot egy késes támadó ellen.

Magyarországon több japán, fülöp szigeteki és kínai stílus is kifejezetten késharcot oktat. Pl.: Kali.

Van egyéb fegyveres oktatás?

Fegyver-fegyver elleni formában nincsen. De a Krav Maga edzéseken már korán nagy hangsúly fektetünk a fegyveres támadások és fenyegetések elhárítására pusztakézzel. A hétköznapi tárgyak alkalmazása az önvédelem szempontjából viszont fontos készség! Egy táska vagy egy földön heverő bot, hasznos eszközök lehetnek például egy késes támadó ellen.

Krav Maga szemináriumokról, vizsgákról (8)

Milyen szeminárium típusok vannak?

Típusai: disco, földharc, sparring, kültéri buszos, kültéri éjszakai, kés és botharc, fegyveres támadások, vizsgafelkészítés, női önvédelem, bevezetés a Krav Magába.

Kik jelentkezhetnek szemináriumra?

Tagjainknak szervezünk szemináriumot, előzetes egyeztetés során barátot, családtagot is el lehet hívni. Várjuk a javaslatokat az edzések témát tekintve, igyekszünk igazodni az igényekhez. A szemináriumokra kezdők és haladóbbak is jöhetnek.

 

Hogyan tudok szemináriumra jelentkezni?

Általában havonta egy szemináriumot szoktunk szervezni, vizsgafelkészítőt is szokott tartani Erik. Jelentkezni a regisztrációs űrlapon keresztül lehet, melyet email-ben kapsz meg. Ezért fontos, hogy jó email címet adj meg, amennyiben nem kaptad meg az email-t szólj, írj (rita@kravamagaedzes.hu.

Jelentkezés menete:

 • Élőregisztráció az űrlapon keresztül
 • Fizetés a teremben vagy akadályozottság esetén átutalással

FONTOS:

nincs határidő, a fizetési sorrend számít! A maximum főnél, pl. 20-dik befizetőnél lezárjuk a jelentkezést.

Mikor jelentkezhetek Krav Maga vizsgára?

A vizsgázási jelentkezést központilag, a KMG szakmai szervezet nyitja meg. Ezután lehet az email-ben kiküldött űrlapon keresztül regisztrálni.

FONTOS!

Erikkel konzultálj, ha szeretnél vizsgára menni, ő monda meg, hogy javasolja-e a részvételt. Figyelembe veszi, hogy mennyire jártál rendszeresen az edzésre és hogy részt veszel-e a felkészítő edzéseken és a szemináriumon.

Kötelező részt venni Krav Maga vizsgán?

Nem, önkéntes alapul lehet jelentkezni.

Milyen szintek vannak a Krav Maga vizsgán?

A Krav-Maga rendszerén belül nincs a Távol-Keleti harcművészetekre jellemző színes öv, sem versenyek, bajnokságok. SZakmai szervezetünk a KMG szervezi a vizsgákat és szabja meg a követelményeket is.

A Krav-Maga rendszerén belül a következő szinteket különböztetjük meg:

- P (practitioner, kezdő) szintek: összesen 5
- G (graduate, haladó) szintek: összesen 5
- E (expert, szakértő) szintek: összesen 8
Az expert 6-7-8 szintek egyben Master I-II-III szintnek felelnek meg.

Vizsga kivárási idők:

Kezdés – P1- 4 hónap

P1 – P2: 5 hónap

P2 – P3 to P4 to P5- 6 hónap

P5 – G1- 1 6 hónap

G1 – G2 – G3 – G4 – G5- 6 hónap

G5-E1 – 1 év

E1 – E2 – 2 év

E2 – E3 – 3 év

Miért jelentkeznek Krav Maga vizsgákra?

Sokan azért jelentkeznek, hogy megnézzék, vizsgadrukk alatt és stressz szituációban is biztosan tudják-e alkalmazni a tudásukat. Visszajelzésnek tekintik azt, hogy hogyan szerepeltek a vizsgán és milyen értékelést kaptak, min kell javítaniuk. A vizsga felkészülés közösségi esemény, az összes csoportból érkeznek résztvevők.

Kik vizsgáztatnak?

A szakmai szervezetünk, a KMG szakmai vezetője Tal Kvores és oktatói , pl. Erik is. Ők adják a feladatokat és értékelik a végrehajtást, feljegyzik a hibákat és javítanak.

Viszony a Krav Maga és küzdősportok között (4)

Miben különbözik a Krav Maga más küzdősportoktól?

Abban, hogy nem az ;-) A Krav Maga egy önvédelmi rendszer. Mások a feltételek a célok és a lehetőségek a ringben és az utcán. Az utcán nincs bíró és nincsenek szabályok. Nem pontokért megy a harc.

Más taktikát kell alkalmazni, ha épségben meg akarsz úszni egy utcai konfliktust, mint a ringben, itt az önvédelem a cél és nem a ‘nyerés’. Az első alapelv: ha lehet fuss el! Képzeld milyen, lenne egy meccs,  ha ezt tanítanák a küzdősport  harcosnak!

Akkor most a küzdősportok sz**ok?

Dehogy is! Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk több küzdősport klubbal és szervezettel. Minden tiszteletem az Övék! Kiváló harcosok. Én magam is járok Brazil Jitsu és MMA edzésekre is.

A Krav Maga egyik nagy előnye, hogy nyitott önvédelmi rendszer. Folyamatosan keresi a felmerülő problémákra a legjobb megoldást. Ne feledjük, hogy a Krav Maga alapítója is bokszolt és birkózott.

Baj, hogy küzdősport múlttal rendelkezem?

Az jó. Ütni, rúgni, esni tudsz. Gyorsabban fogsz fejlődni.

Vannak Krav Maga versenyek?

Nincsenek. Ennek a legfőbb oka az, hogy hamar elfogynának a versenyzők a sérülések miatt. Nálunk azokat az önvédelem szempontjából fontos pontokat tanulod meg támadni, amiket versenyeken tilos. Pl.: szem, torok, ízületek, ágyék, stb…