Jogos védelem

Jogos védelem – Dr. Mészáros Ádám Phd. szabályozási szakjogász írásai

Jogos védelem I. rész

Jogos védelem II. rész

Jogos védelem III. rész

Jogos védelem a Btk paragrafusai alapján

Megelőző jogos védelem

21. § Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.

Fennáll a jogos védelem, ha:

 • a védelmi eszköz nem alkalmas az élet kioltására: használati tárgy, mely nem szúró, vágó fegyver. Vizsgálni kell, hogy mi lehet az a maximális (potenciális) sérelem, amit a támadás okozhat, és a védelmi berendezésnek ehhez kell igazodnia.
 • a védelmi eszköz működése folytán kizárólag a jogtalan támadó szenved sérelmet: olyan védelmi eszközt kell találni, amely legfeljebb a jogtalanul támadónak árthat, a ház előtt sétálónak nem. Ide tartozik az is, hogy ha a támadó állattal valósítja meg a támadást. Ez ugyanis a jogos védelem szempontjából emberi cselekmény lesz.
 • a védekező a sérelem elkerülése érdekében mindent megtett , ami az adott helyzetben elvárható: ez a kötelezettség teljesíthető például a jogtalan támadás esetleges következményeire a figyelmet közvetlen, vagy közvetett módon felhívó valamely jelzés (felirat, ábrázolás, fény-, vagy hangjelzés) alkalmazásával.

Az ‘iskolapélda’:

Valaki áramot vezet a kerítésébe, hogy távol tartsa a rossz szándékú behatolókat. De ezt csak nagyon korlátozott esetben szabad megcsinálni: az áramütés nem lehet halálos, a betolakodóra nem irányulhat automatikusan elsülő fegyver. Világos figyelmeztető táblákat is ki kell rakni – ha ez nem történik meg, és ártatlanok sérülnek meg vagy akár meghalnak, akkor a védekező börtönbe kerülhet. Az árammal ellátott kerítéshez kívülről is hozzáérhet valaki – de behatolhat olyasvalaki is, aki csak a munkáját végzi: például egy tűzoltó; vagy aki végszükségben saját életét próbálja menteni (pl. egy falka kóbor kutya elől menekülve átmászik a kerítésen).

Megoldás lehet:

“Bárd Petra viszont tud ilyen eszközöket mondani: ilyen lehet a medvecsapda, a farkasverem és az idomított házőrző állat is. A harapós kutya amúgy is érdekes helyzet: Kadlót szerint kutyatartáshoz nem kell megelőző védelmi szituáció, az állat pedig nem eszköz, élőlénynek kell tekinteni. Persze, ha rögtön a bejárat mellett ott a harapós kutyára figyelmeztető tábla, már közelebb vagyunk a megelőző jogos védelmi szituációhoz. A telepített védelmi eszközökre ugyanis feliratoknak kell utalniuk, melyek egyértelművé teszik, mi történhet a jogtalan behatolóval. Ugyanakkor furcsa módon még a kutyás eset is elméleti kérdésnek tűnik: Bárd szerint nem jellemző, hogy a jogtalan betolakodó feljelentést tesz olyan esetben, amikor megsebesíti a kutya.” Bárd Petra Országos Kriminológiai Intézet főmunkatársa vs.hu interjú

 Jogos védelem:

Btk. 22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

FONTOS!
a egy incidens során bármilyen sérülést okoz valaki, automatikusan gyanúsítottá válik. Az már csak az eljárások során – az ügy bonyolultságától függően akár csak bírósági szakaszban – tisztázódik pontosan, hogy a testi sértést menti-e, hogy az illető jogos védelemből cselekedett. Ha ez a helyzet, akkor az elkövető büntethetetlenné válik, ilyenkor az eljárást az ügyészség vagy a bíróság szünteti meg.

Az sem enyhítő körülmény, ha valaki ittas állapotban verekszik, hiszen a büntetőjogi gyakorlat szerint, aki önhibájából kerül ittas állapotba, büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Fennáll a jogos védelem, ha:

 • A védekezést minden esetben jogtalan támadás, vagy jogtalan támadással fenyegetés kell, hogy megelőzi:  a támadás puszta előkészítése önmagában még nem alapoz meg jogos védelmi helyzetet. A jogos védelmi helyzet addig tart, amíg a támadás.
 • A jogtalan támadás rendszerint erőszakos magatartás, amely személy ellen (testi épség, nemi szabadság, mozgásszabadság), vagyon ellen (lopás, rablás) valósul meg.
 • Közvetlenül fenyegető jogtalan támadás rövid időn belül várható, és kétséges, hogy védekezés nélkül a támadás elhárítása később lehetséges lenne.
 • Mindaddig fennáll a jogos védelmi helyzet, ameddig a megtámadott reálisan tarthat attól, hogy a támadás folytatódik.
 • A támadás megszűnésének objektíve érzékelhetőnek kell lennie, nem elég tehát a támadó elhatározása, hogy felhagy a támadó fellépéssel.

NEM áll fenn a jogos védelem, ha:

 • pusztán a támadás távoli előkészítése nem tekinthető közvetlenül fenyegető helyzetnek.
 • úgynevezett kiprovokált jogos védelmi helyzetben.
 • amikor a támadó menekül, mert ilyenkor a védekezés megtorlásba megy át.
 • kölcsönös és egyidejű támadás esetén,  pl. ha valaki mást verekedésre kihív, és az a kihívást elfogadja.
 • javak elleni, közvetlen erőszakkal nem járó cselekmény elhárítása a támadóéletének kioltását nem eredményezheti.
 •  közrend elleni bűncselekmények csoportjába tartozó garázdaság , mely megvalósulásának három együttes feltétele van:

  - a kihívóan közösségellenes magatartás (csoportos, ha legalább 3 fő vesz benne részt)
  - az erőszakos jelleg
  - másokban megbotránkoztatás vagy riadalom keltésére való alkalmasság.

Példa 2

Valaki gyanúsan sétálgat a kapu előtt, még nem biztos, hogy rabló, de ha megpróbál behatolni a kapun, akkor változik a helyzet. Ha a támadó menekülőre fogja, akkor már nem számít védekezésnek, ha valaki megsebesíti: ha ilyenkor hátba lövik vagy baltát állítanak a hátába, az már nem számít jogos védelemnek.

Példa 3

Egy korábbi sérelem okán az a célunk, hogy leszámoljunk valakivel, ezért elkezdjük őt sértegetni, provokálni. Ebben a helyzetben nem illeti őt meg a jogos védelem, hiszen a támadást provokált volt.

Példa 4

Nem lesz a védekezésünk jogszerű, amikor minden fél jogtalanul cselekszik. Ennek tipikus esetei a garázda verekedések. Például diszkóból, focimeccsről, iskolából hazafelé két társaság összeszólalkozik, aminek a következménye tömegverekedés (jogi nyelven csoportos garázdaság) lesz. Ebben az esetben nincs jelentősége annak, hogy ki volt, aki az elsőt ütötte.

Példa 5

Amennyiben becsengetünk a szomszédunkhoz és megkérjük, hogy halkítsa le a zenét, és ezért becsmérlő, becsületsértő kifejezésekkel illet bennünket, nem hivatkozhatunk jogos védelemre, ha egyébként jogos felháborodásunkban tettlegességre ragadtatjuk magunkat.

Példa 6

Nem állapítható meg a jogos védelem a verbális becsületsértés esetén sem. Ha az utcán valaki bennünket szidalmaz, becsmérel, nem megengedett, hogy az ilyen személyen ”öklünkkel vegyünk elégtételt”.

Példa 7

Ha a „telepített” védelmi eszköz – a bekövetkező jogtalan támadást érzékelve – akkor lép működésbe, amikor a védelmi eszköz telepítője maga is jelen van,akkor az aktualizálódott elhárító cselekményt nem a 21. §, hanem a 22. § (1)vagy (2) bekezdése szerint indokolt megítélni.

Időfaktor

Pusztán a támadás távoli előkészítése nem tekinthető közvetlenül fenyegető helyzetnek. A támadásnak és a védekezésnek úgynevezett “egymozzanatos” cselekménnyé kell válnia, vagyis érdemi időbeli eltérés nem lehet a támadás és a védekezés között.  A közvetlen veszély vagy támadás elmúltával a jogos védelem már nem állapítható meg. A menekülő támadót bántani tilos. (Szaknyelven: időbeli túllépés.) A törvény büntetni rendeli ezt; más kérdés, hogy a sértett vagy áldozat közreható magatartását, a körülményeket mérlegelik ilyenkor is, és figyelembe veszik a minősítésnél, illetve a szankció kiszabásakor.

(3) Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl.

A szükségesség

A szükségesség azt jelenti, hogy a védelmi helyzetben lévőnek a támadással (közvetlen fenyegetéssel) szemben enyhébb védekezési mód nem áll a rendelkezésére. Vizsgálni kell az erőviszonyokat (pl. a támadók száma, a támadó és a megtámadott testi felépítése), a támadás intenzitását, az esetleges eszközt stb. Ha ezt a szükséges, de egyben elegendő mértéket a védekező túllépi, csak akkor marad büntetlen, ha egyértelműen igazolható, hogy a túllépés ijedsége vagy menthető felindulása eredménye.

 Arányosság

a jogos védelmi helyzetben lévő személy védekezése nem eredményezheti a jogos védelmi helyzettel történő visszaélést. Mindazonáltal a támadó és védekező cselekményének lehetséges eredményét egymáshoz viszonyítottan továbbra is vizsgálni kell, mert csak ezáltal érvényesülhet a 22. § (3) bekezdés tartalma, amely az elhárítás szükséges mértékének túllépésével továbbra is számol.

(4) A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.

“Korábban ittas, tudatzavart állapotban lévő, illetve felmenő rokon elől kellett kitérni. A felmenővel kapcsolatos kitérési kötelezettség is hozzájárult, hogy a napjainkban tapasztalt mértékig elszaporodott a családon belüli erőszak. A jogos védelemhez való hozzáállás szempontjából pozitív, hogy enyhítettek a törvényen, és jelenleg ha valakihez betörnek, már nem kell azon gondolkoznia, az ágy alá bújjon, vagy csináljon úgy, mintha visszaaludt volna. Lehet védekezni a jogtalan behatolóval szemben, még ha annak támadása vagyon ellen is irányul:  igaz, ha egy tolvaj tér be a kertünkbe almát lopni, őt ettől még nem lőhetjük le rögtön.” Kadlót Erzsébet ügyvéd, volt bíró vs.hu interjú

 Szituációs jogos védelem

22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

(2) A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha

a) azt személy ellen

aa) éjjel,

ab) fegyveresen,

ac) felfegyverkezve vagy

ad) csoportosan

követik el,

b) az a lakásba

ba) éjjel,

bb) fegyveresen,

bc) felfegyverkezve vagy

bd) csoportosan

történő jogtalan behatolás, vagy

c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.

 Különbség:

A felsorolásban meghatározott feltételekkel megvalósított jogtalan támadások esetén a támadó további szándékának vizsgálatára nincs szükség, mivel a törvény vélelmet állít fel amellett, hogy a jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna.

A jogtalan támadás rendszerint erőszakos magatartás, amely személy ellen (testi épség, nemi szabadság, mozgásszabadság), vagyon ellen (lopás, rablás) valósul meg. Az e törvényi feltételek mellett megvalósuló – mindig aktív magatartással elkövetett –jogtalan támadások esetén a támadó konkrét szándékának további vizsgálata szükségtelen.

Következményei:

 • akit éjjel támadnak meg, vagy akire fegyverrel támadnak, alappal gondolhatja, hogy a támadás az élete kioltására irányul, és ennek megfelelően választhatja meg a védekezés módját. Ezt a feltételezést a támadók számbeli fölénye is megalapozhatja.
 • a fenti pontoknál a védekező cselekménye annak kifejtésekor nem büntethető, még abban az esetben sem, ha a jogtalan támadó életének kioltását eredményezi. Ezekben az esetekben a bíróságnak nem kell vizsgálnia a szükséges mérték kérdését.

Éjjel: Az éjjel Budapesten és nagyvárosokban 23 és 5 óra közötti, míg vidéken általában 10 és 5 óra közötti időszakot öleli fel. Kivéve: azt éjszaka nyitva tartó és egyébként tömeges látogatottságú szórakozóhelyen, egyéb helyen – lehet az közterület is – követik el, ahol a segítség kérésének lehetősége a nappali viszonyokhoz képest azonos módon fennáll.

Fegyveresen: a) lőfegyvert, b) robbanóanyagot, c) robbantószert, d) robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket hordoz, vagy azok utánzatával fenyegetve követi el.

Felfegyverkezve: követi el a bűncselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltás

tovább az Önvédelem oldalra

tovább a Teljes Önvédelem 5 területe oldalra

tovább a Krav Maga oldalra

tovább az Órarend oldalra

tovább a Kapcsolat oldalra

tovább az Árak oldalra

tovább a GY.I.K. oldalra

vissza a lap tetejére