Impresszum és Adatvédelem

Impresszum

A honlap fenntartója:

Kottek Erik ev.

Székhely:

Pétervárad u 1.

H-1145 Budapest

Adószám: 66212102-1-42

Nyilvántartási szám: 32728899

Kapcsolat:

Telefon: Tel: +36-20-983-54-58 (H-P 10:00-17:00)

E-mail: info@km5.hu

Az oldal karbantartója: Candelier Commmunications

© Copyright 2017, Kottek Erik ev., Budapest, Magyarország

Minden jog fenntartva. A KM5 Önvédelmi Iskola weboldalain található szövegek, képek, grafikák, zenék, animációk és videók, valamint ezek elrendezése szerzői jogvédelem és más vonatkozó törvények védelme alatt áll. Ezen weboldalak tartalmát tilos kereskedelmi céllal másolni, terjeszteni, megváltoztatni illetve harmadik személynek továbbadni. Egyes weboldalak olyan képeket is tartalmaznak, amelyek harmadik személy tulajdonát képezik. Az adatokat a www. km5.hu biztonságos szerveren tárolja.

 

Adatkezelés és adatvédelem

 Általános rész

1.A szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja annak biztosítása, hogy a kravmagaedzes.hu-t és a km5.hu-t üzemeltető Kottek Erik ev.(a továbbiakban: Adatkezelő) ügyfelei és a vele kapcsolatba lépő más természetes személyek adatainak kezelésére jogszerű keretek között, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően kerüljön sor.

2. Jogszabályi háttér:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

1992. évi LXVI. Törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Kormány rendelettel),
1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
1996. évi CXII. Törvény a titoktartásról és az üzleti titokról,
1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról,
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
2001. évi XL. törvény a hírközlésről,
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelemről.

3. Fogalmak

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítása lehetőségének végleges kizárását.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy. E Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illetően Érintett elsősorban a Adatkezelő ügyfele, volt ügyfele, továbbá azon személyek, akik a Kotek Erik ev.-val ügyfélkapcsolatba kívánnak lépni, továbbá az a személy, akinek adatait a kravmagaedzes.hu a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan kezeli.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, és amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Jogi személy: a jogi személy egy jogi szakkifejezés. Olyan szervezetet jelent, amely a természetes személyekhez hasonló módon jogképes: saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

Jogi személynek nem minősülő szervezetek:

 • betéti társaság,
 • közkereseti társaság,
 • bírósági által nyilvántartásba nem vett szervezetek,
 • az Alkotmánnyal ütköző illetve jogszabály által tiltott tevékenységet folytató szervezetek,
 • bírósági nyilvántartásba vételt nem kérő szervezetek (titkos társaságok).

Közérdekből nyilvános adat: minden olyan, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezelésében lévő vagy rá vonatkozó, a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat.
Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.
Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) lista: nevek és lakcímek gyűjteménye, amely az érintettekkel vagy kereskedelmi partnerekkel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálja a közvetlen üzletszerzés céljából. A lista a néven és lakcímen kívül csak az ügyfelek, és támogatók érdeklődésére vonatkozó információt tartalmazhatja.

Különleges adat:

 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Piackutatás: az érintett fogyasztói szokásának vizsgálata.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Természetes személy: A természetes személy fogalma egyszerű, maga az élő, hús-vér ember értendő ez alatt. (Az egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki önállóan és tartósan végez egy, vagy több gazdasági tevékenységet, nyereségszerzés céljából gyártással, kereskedelemmel, vagy a piacon nyújtott szolgáltatásokkal. Ennek során használhatja más személyek munkáját is.
Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
Tiltakozás: az érintett Szabályzat a, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 4. A Szabályzat szervezeti hatálya

E Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, illetve azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 5. A Szabályzat tárgyi hatálya

E Szabályzat hatálya a km5.hu  mindazon adatkezeléseire kiterjed, amely:

 • a Kottek Erik ev.-val ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza,
 • azon személyek adatait tartalmazza, akik a Kottek Erik ev.-val ügyfélkapcsolatban álltak,
 • azon személyek adatait tartalmazza, akik a Kottek Erik ev.-val ügyfélkapcsolatba kívánnak lépni,
 • azon személyek adatait tartalmazza, akik a Kottek Erik ev.-val ügyfélkapcsolatban álló személyekhez oly módon kapcsolódnak, hogy személyes adataik kezelése a Kravmagaedzes.hu  szolgáltatásához szükséges.

  6. Az Adatkezelő személye és szolgáltatása

Az Adatkezelő Adatkezelő (székhelye:; nyilvántartási száma:;

adószáma:).

A szakképesítés megnevezése: sportoktató (fitnesz – testépítés szakirány) OKJ 52 813 01 0100 3301

FEOR száma: 3419 (egyéb pedagógus)

 Az Adatkezelő csak a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat nyújtja.

 7. Az adatkezelés jogalapja

 a.)          Az Érintett hozzájárulása

Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a km5.hu oldalon, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Adatkezelő az általa meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezeléshez a felhasználó az oldal használata során önként járul hozzá az internetes regisztrációjának elküldésével, beleegyező nyilatkozat aláírásával és a kapcsolattartói email címre való megkeresés küldésével. A személyes adatok Adatkezelő általi rögzítése, elsősorban a vonatkozó törvényi felhatalmazásokon alapul. A km5.hu weboldalán megjelenő adatokat, és információkat kizárólag mindenki saját nevében töltheti fel.

Mások adatai feltöltésért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. Mások adatai felkerülése miatt esetleges félreértések, tévedések, visszaélések minden esetben jogi következményekkel jár.

b.)           Egyéb jogalapok

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az Érintett személyes adatai kezelhetőek.

A b.) pontok szerinti tájékoztatásokra az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvételkor, vagy az Érintett kérésére kerül sor.

c.) Jogalap harmadik személy adatainak kezelése esetén

Amennyiben az Érintett harmadik személy adatait  bocsátja a Bank rendelkezésére, köteles ezen harmadik személy hozzájárulását beszerezni. A Bank nem tehető

felelőssé azért, mert az adatokat átadó személy e harmadik személyt nem tájékoztatta, és hozzájárulását nem szerezte be.

8. Az adatkezelés célja

 • a honlap látogatóinak, a szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása,
 • a szolgáltatások technikai működtetése,
 • a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás,
 • az illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása,
 • a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége,
 • a sporttevékenység üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése.
 • a tevékenység működtetése: a vásárlók tájékoztatása, a szükséges adatok kezelése, hírlevél küldés..

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

9. Az adatkezelés elvei

A Kottek Erik ev., mint adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az Érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Az Adatkezelő a jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

Adatkezelő által üzemeltetett km5.hu honlap használatával, és a személyes adatok megadásával magára nézve elfogadja a jelen Szabályzat tartalmát, és hozzájárul azokhoz a jelen Szabályzat ban foglalt adatkezelésekhez is, amelyek nem törvényi felhatalmazáson alapulnak.

10. Az adatok kezelése

 Az egyes konkrét személyes adatok megadásának esetleges kötelező jellege adattípusonként feltüntetésre kerül a regisztrációs felületen és az egyéb olyan oldalakon, amelyeken személyes adatok megadását kérjük. A kötelező jelleg ebben az esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezen adatok megadásának hiányában a regisztráció vagy a kérdéses szolgáltatás igénylése elutasítható.

Személyes adatok megadását csak indokolt esetben tesszük a regisztráció sikere vagy a szolgáltatás igénybevételének feltételévé (különösen, ha azt jogszabály írja elő vagy a fent meghatározott adatkezelési célok megvalósítására elengedhetetlen).

Az adatkezelési műveletek (így különösen az adatok rögzítése) jelentős részben automatizáltan, gépi úton történik.

A Felhasználó azonosítását kizárólag azokban az esetekben követeljük meg, amennyiben az a fenti adatkezelési célokra tekintettel szükséges.

Nem vonatkoznak a jelen Szabályzat szerinti követelmények a gyűjtött anonim (például statisztikai) adatokra, vagyis amikor a rögzített adat nem hozható kapcsolatba konkrét természetes személlyel.

Az IP címet és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a km5.hu-ra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett kezeli.

A km5.hu böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics-ből származó mérőkódok kerülnek használatra, amelyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel.

Amennyiben további információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Google ne használja fel az Önről szerzett információkat, kattintson  ide.

Az Adatkezelő nem felel az elektronikus úton történő hibás kézbesítésből eredő károkért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is. Az Adatkezelő nem felel az elektronikus levélben továbbított adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének elvesztéséért sem, ha az az elektronikus továbbítással hozható kapcsolatba. Az Adatkezelő az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha azt az ügyfél kéri.


11. Adatok köre:

A kezelt adatok köre:
• vezeték- és keresztnév,
• e-mail cím, telefonszám,
• számlázási cím,

Az érintettek köre: A www. km5.hu weboldalon regisztrált valamennyi Felhasználó érintett.

 a.) Természetes személyazonosító adatok: ezen adatok kezelésének célja az Érintett

egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, jogszabály rendelkezése.

b.)  Az Érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámok és egyéb elérhetőségi adatok: Amennyiben az Érintett megadja, kezelhetőek a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámai és elektronikus levelezési címe.

c.) Okmányok másolata és adatai: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, jogszabály rendelkezése.

d.)  Az igénybe vett, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó szerződés

megkötéséhez, a szerződésről való döntéshez szükséges adatok: Amennyiben az Érintett a szolgáltatásra szerződést kíván kötni, az Adatkezelő a szerződéskötés előtt jogosult megvizsgálni azt, hogy az Ügyféllel / Egyéb

Érintettel a szerződés megköthető-e.

12. Adatfeldolgozó

 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe. Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban az ügyfélkapcsolattal, a szolgáltatások nyújtásával összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer fenntartása érdekében kerülhet sor.

13. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt. A Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok kezelését mindaddig fenntartja, míg a felhasználó nem kéri a személyes adatainak törlését.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik és a regisztráció törlésével azonnal megszűnik, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

14. Adattovábbítás

 A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő teljesíteni köteles, pl. jogosult szervek, jogszabályban rendezett esetkörben a nemzetbiztonsági szervek, nyomozó hatóságok, valamint a bíróságok részére.  A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az Érintett egyértelműen hozzájárult. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség szerint írásba kell foglalni. Az írásbeliség mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére, céljára, vagy az adatkörre tekintettel csekély jelentőségű.

15. Adatok törlése

 Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a.) kezelése jogellenes;

b.) az Érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);

c.) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést

törvény nem zárja ki;

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje

lejárt;

e.) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte,

f.) a Felhasználó/Vásárló a törlést kéri.

16. Cookie-k (sütik) kezelése
Ahhoz, hogy az oldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően az oldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek az oldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.
Az Adatkezelő kétféle cookie-t használ:
- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató webshopja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a webshop egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Adatkezelő részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor. Az adatokat az Adatkezelő nem használja arra, hogy a Vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.
A fenti információkat az Adatkezelő az oldal technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Az oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Vásárló számítógépében és nem tartalmaznak vírust.
Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
2. A kezelt adatok köre:
• A Felhasználó egyedi azonosítószáma,
• a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó dátumok, időpontok.
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett e körbe tartozik.
4. Az adatkezelés célja:
• a Felhasználók azonosítása a „bevásárlókosár” nyilvántartására
• a weboldalt látogatók weboldalon végzett tevékenységének nyomonkövetése a vásárlói szokások felmérése érdekében.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a Szolgáltató munkatársai kezelhetik, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt alapelvek tiszteletben tartásával.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
9. Az oldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: www.google.hu/policies/privacy/ads/

17. Facebook
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: A Felhasználó www. facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
3. Az adatkezelés célja: A webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása a www. facebook.com oldalon.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatkezelés a www. facebook.com oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályzata vonatkozik:
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf, http://www.facebook.com/about/privacy/.
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

18. Adatbiztonság
1. az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2. az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok -kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
• a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
• az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
• a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
• azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
6. az Adatkezelőnak és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnak

19. Az érintettek jogai 
1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
3. az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
4. az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
5. Felhasználó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
6. Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
7. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
9. az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
11. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

20. Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
4. az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

21 Bírósági jogérvényesítés 
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

22. Kártérítés 
1. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
2. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.